Czat

Regulamin Sklepu Internetowego (zwany dalej "Regulaminem")

I. Informacje o Sklepie Internetowym

Sklep internetowy shop.rfidsolutions.pl, działa pod adresem shop.rfidsolutions.pl i prowadzony jest przez RFID Solutions Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siennie, ul. Iłżecka 34, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000330088; o numerze NIP 5090051333; o kapitale zakładowym 600.000 PLN w całości wpłaconym. Adres do korespondencji:

RFID Solutions sp. z o.o., 02-796 Warszawa, ul. Wąwozowa 28/56

Na potrzeby niniejszego Regulaminu RFID Solutions Sp. z o.o. zwana jest dalej "RFID Solutions".

Na potrzeby niniejszego Regulaminu Sklep Internetowy shop.rfidsolutions.pl zwany jest dalej Sklepem

II. Postanowienia ogólne
 

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia w sklepie można składać poprzez witrynę internetową shop.rfidsolutions.pl
 2. Zakupy w sklepie internetowym shop.rfidsolutions.pl mogą być dokonywane wyłącznie przez przedsiębiorców ( w rozumieniu art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) zwanych dalej Klientami. RFID Solutions zatrzega sobie prawo weryfikacji rejestrujących się klientów i odmowy akceptacji/aktywacji konta i jego usunięcia, gdy nie należy ono do przedsiębiorcy.
 3. Stroną dokonującą sprzedaży przez Sklep Internetowy jest RFID Solutions
 4. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
 5. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie wyrażone są w PLN w cenach netto oraz cenach brutto zawierających podatek VAT.
 6. Ceną wiążącą dla stron transakcji jest cena brutto widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 8. Cena Produktu nie zawiera opłat za dostarczenie Produktu do Klienta.
 9. Sklep zastrzega sobie prawo do udostępniania w promocyjnych ofertach sprzedaży ograniczonej ilość produktów. Realizacja zamówień zawierających produkty z oferty promocyjnej odbywa się według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, do momentu wyczerpania się produktów objętych promocyjną formą sprzedaży.
 10. Sklep realizuje zamówienia tylko na terenie Polski.

 III. Produkty

 1. Sklep Internetowy oferuje towary (zwane dalej „Produktami”).
 2. Zdjęcia Produktów to ilustracje poglądowe, które w niektórych przypadkach mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu Produktu. Nie wpływa to jednak na właściwość Produktu.
 3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego).
 4. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do wycofania z oferty niektórych Produktów, w szczególności tych które nie są dostępne u producentów bądź dystrybutorów RFID Solutions.

IV. Zamówienie

 1. Warunkiem złożenia zamówienia na Produkty oferowane przez Sklep Internetowy jest rejestracja (w przypadku Klienta, który nigdy wcześniej nie dokonał zakupu bądź nie założył konta w Sklepie Internetowym) oraz akceptacja Regulaminu.
 2. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 17.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 3. Doręczenie zamówienia złożonego przez Klienta potwierdza wiadomość elektroniczna (e-mail) wysłana przez Sklep Internetowym. Wiadomość ta stanowi jedynie informację o dostarczeniu wiadomości elektronicznej na serwer Sklepu Internetowego.
 4. Sklep Internetowy rozpatruje złożone zamówienie pod kątem poprawności oraz możliwości jego realizacji. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność Produktu w magazynie Sklepu Internetowego bądź u producentów lub dystrybutorów RFID Solutions. W przypadku niedostępności Produktów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o statusie zamówienia i możliwości jego realizacji. Klient w terminie dwóch (2) dni powinien ustosunkować się do informacji Sklepu Internetowego na temat przeszkód w realizacji jego zamówienia. Brak decyzji Klienta co do sposobu realizacji jego zamówienia, po upływie tego terminu, jest równoznaczny z odstąpieniem od realizacji zamówienia.
 5. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia w przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin. W takiej sytuacji Sklep Internetowy może odstąpić od realizacji zamówienia.
 6. Klient ma prawo do modyfikacji zamówienia dopóki Sklep Internetowy nie potwierdził możliwości, gotowości i przystąpienia do realizacji zamówienia.
 7. Sklep Internetowy potwierdza możliwość, gotowość i przystąpienie do realizacji zamówienia wysyłając do Klienta wiadomość elektroniczną (e-mail). Treść złożonego zamówienia oraz treść zaakceptowanego przez Klienta Regulaminu stanowią istotne warunki umowy sprzedaży i są dostępne na koncie Klienta.
 8. Sklep Internetowy dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był dogodny dla Klienta. Okres realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności Produktu oraz terminów dostaw.

V. Płatność

Płatność za towar może być dokonywana przez klienta w następujący sposób:
1. przelewem na rachunek bankowy RFID Solutions.

Bank: Bank BPH S.A. Nr rachunku: 42 1060 0076 0000 3280 0000 0065
Sklep realizuje zamówienie po wpłynięciu kwoty odpowiadającej wartości zamówienia na rachunek Sklepu. Okres płatności w ramach przelewu bankowego wynosi 7 dni roboczych. Po tym okresie zamówienie jest anulowane.
 
2. gotówką przy odbiorze produktu u kuriera

VI. Dostawa i odbiór

 1. Dostawa Produktów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS
 2. Termin dostawy określa firma kurierska.
 3. Bez względu na miejsce odbioru Produktów, odbiór musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Złożony podpis będzie traktowany jako potwierdzenie zgodności zamówienia z zawartością przesyłki.
 4. Z chwilą odbioru przez Klienta przesyłki, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty i uszkodzenia Produktów.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w zamówieniu, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Klient.

 VII. Gwarancja, Opowiedzialność sprzedawcy

 1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.
 2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:

a.    wad fabrycznych

b.    uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu

c.    niezgodności towaru z zamówieniem.

 1. W przypadku wykrycia wady w sprzęcie kupionym w Sklepie i objętym gwarancją Klient powinien telefonicznie lub e-mailowo zgłosić usterkę w punkcie serwisowym Sklepu, a następnie przesłać reklamowany towar w oryginalnym opakowaniu, wraz ze standardowym wyposażeniem, kopią dokumentu zakupu (faktury).
 2. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo nie przyjmowania paczek wysłanych na koszt Sklepu oraz za pobraniem.
 4. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 5. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty procedur reklamacyjnych pokrywa Klient (koszty przesyłek, ewentualne koszty diagnostyki serwisowej sprzętu).

 VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Wypełniając formularz rejestracji podczas zakładania Konta Klienta w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie firmy RFID Solutions sp. z o. o., która jest prawnym właścicielem Sklepu, na ich przetwarzanie dla celów realizacji zamówienia.
 2. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient który założy Konto Klienta ma możliwość dostępu do swoich danych, ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

  IX. Warunki korzystania z treści udostępnionych w sklepie

Treści zawarte w sklepie, w tym opisy produktów, ich specyfikacje są chronione prawem, w tym i prawem autorskim obowiązującym na terenie Polski.

Zabrania się kopiowania, reprodukcji, rozpowszechniania, pobierania, zamieszczania na innych stronach lub przekazywania jakiejkolwiek z części w/wym. treści w jakikolwiek sposób, tj. technologią cyfrową, mechaniczną, fotokopii, nagrania lub inną bez uzyskania pisemnej zgody od RFID Solutions sp. z o.o. Nieprzestrzeganie powyższych warunków i zakazów skutkuje pociągnięciem do odpowiedzialności prawnej w maksymalnym jej zakresie.


 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczegółowych.
 2. Sklep Internetowy uprawniony jest do zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku zaistnienia: siły wyższej, innych okoliczności niemożliwych do przewidzenia bądź zapobieżenia, zmiany obowiązujących przepisów prawa, złożenia wniosku o upadłość RFID Solutions, zmiany cen, zmian zachodzących u kontrahentów i partnerów biznesowych RFID Solutions lub znaczącej zmiany w strukturze spółki RFID Solutions. Klient będzie informowany o każdorazowej zmianie Regulaminu przez Sklep Internetowy.

 

 
Zaloguj się

Koszyk
Twój koszyk jest pusty
© Comarch SA 2017. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®